O klinice

 Stomatologická klinika je zdravotnickým, vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V rámci západočeského regionu poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní, obličeje a okolních tkání a orgánů ať už jsou povahy zánětlivé, úrazové, nádorové či estetické. Péče je poskytována v celém spektru základních a nástavbových stomatologických specializací jak v režimu ambulantním, tak i hospitalizačním . Tuto péči zajišťuje nejen pro západočeský, ale i pro karlovarský region zejména v oblasti pedostomatologie, parodontologie, záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, traumatologie a orální chirurgie. Specializovaná pracoviště jsou zároveň výukovou a vědeckovýzkumnou bází pro pregraduální výuku studentů medicíny a postgraduální výuku lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro získání specializovaných kvalifikací v ortodoncii, maxilofaciální chirurgii a klinické stomatologii.

Exkluzivitu v regionu má Stomatologická klinika v poskytování zdravotních služeb v oblasti maxilofaciální chirurgie Zde poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči při závažných onemocněních ústní dutiny, obličeje a orofaryngu typu zánětlivých a nádorových onemocnění, onemocnění slinných žláz a temporomandibulárních kloubů, čelistních anomálií a obličejových deformit včetně porozštěpových vad a estetických korekcí. Ošetřují se zde veškeré úrazy měkkých tkání obličeje a zlomeniny obličejových kostí včetně jejich komplikací, provádí se zde i zákroky ortognátní chirurgie.

Klinika poskytuje hospitalizační formou ošetření hendikepovaných a rizikových stomatologických pacientů s možností ošetření v analgosedaci či celkové narkóze. V rámci společenských a výzkumných programů péče o orální zdraví poskytuje indikativní či monitorovací podklady. V rámci komplexní péče o pacienta ve FN spolupracuje Stomatologická klinika s ostatními pracovišti FN (traumatologie, pediatrie, chirurgie, kardiochirurgie, infekční nemoci, radiodiagnostika, onkologie, ARO).

Pracoviště Stomatologické kliniky FN Plzeň se již léta odborně profiluje zejména v oblasti obličejové traumatologie, ortognátních operací, léčby nádorových onemocnění, miniinvazivní diagnostiky a léčení chorob velkých slinných žláz (endoskopie).

Mnohaleté zkušenosti mají pracovníci kliniky i s ošetřováním dentálními implantáty mnoha typů včetně potřebných technik kostní regenerace, sinus liftů a přenosu kostních štěpů. Velká pozornost je věnována preventivní a osvětové péči, která je zaměřena především na prevenci nádorových onemocnění, parodontopatií, úrazů a na prevenci vzniku zubního kazu. Zvláštní pozornost je zaměřena na děti s vrozenými vývojovými vadami a závažnými celkovými chorobami, na děti s poruchami chování, nespolupracujícími dětmi a dětmi narozenými s perinatální zátěží (spolupráce s Centrem vývojové péče neonatologického oddělení FN). 
Rozsahu a spektru služeb odpovídá i technické vybavení a personální zabezpečení kliniky.

Stomatologická klinika disponuje celkem 50 pracovními místy (unity) pro lékaře, která jsou pro základní oddělení (parodontologie, záchovná stomatologie, pedostomatologie, chirurgická ambulance, protetika, ortodoncie, ambulance dentální hygieny) soustředěna do 12 ambulancí.

Pro oddělení Ústí, čelistní a obličejové chirurgie jsou k dispozici 2 operační sály, dále 
1 zákrokový sál či sálek (mesoseptický) a 4 ambulance (1 x příjmová, 2 x provozní chir.amb., 1 x amb. – speciál. poradny).Lůžková stanice disponuje 13 lůžky + 5 lůžek JIP nebo intermediární péče, případně lůžka na všeoborové JIP. Dva pokoje jsou vyčleněny jako nadstandardní, 1 pokoj je možno využít pro nemocné v chemoterapeutickém programu (pokud tato péče není centralizována v rámci nemocnice). Oddělení disponuje vedle standardního vybevení operačních sálů instrumentariem pro osteosyntézu obličejových kostí (mikro- a mini- plate), dermatomem, mukotoem, dávkovačem cytostatik a digestoří pro jejich přípravu, fibroskopem, endoskopy pro vyšetřování čelistních dutin a čelistních kloubů, sadou pro endoskopii slinných žláz, operačním diodovým laserem, operačním mikroskopem, kryokauterem a soupravou pro piezoelektrickou kostní chirurgii (Piezosurgery).

Stomatologická klinika FN Plzeň provádí každoročně cca 40-50 000 vyšetření a ošetření u cca 15-22 000 pacientů ročně, z toho průměrně kolem 400 případů při hospitalizaci. Počet jednodenních chirurgií se pohybuje kolem 4000. 
Perzonálně je provoz kliniky -jak po stránce zdravotnické, tak i pedagogické a provozní- zajištěn 125 zaměstnanci. Z toho je 58 lékařů, 58 SZP, 4 THP, 3 pomocný ZP a 2 administrativní pracovnice. Součástí kliniky je i pracoviště dentální laboratoře, která pokrývá veškerou potřebu kliniky v oblasti fixní i snímatelné protetiky, stejně jako ortodoncie. 
V současné době je Stomatologická klinika rozmístěna ve třech podlažích (8,7,6 patro) budovy F v areálu FN Plzeň Lochotin. Klinika zde má k dispozici i vlastní posluchárnu (70 míst), dvě učebny pro výuku na simulátorech (28 pozic), seminární místnost a knihovnu. Veškeré prostory kliniky mají zajištěnu konektivitu s internetem prostřednictvím vlastní wifi sítě.

Stomatologická klinika FN Plzeň je zároveň i pracovištěm univerzitním. Probíhá zde jak pregraduální výuka posluchačů zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (320 studentů v českém jazyce, 80 v anglickém jazyce), tak i semestrální výuka stomatologie posluchačů všeobecného lékařství (česká i anglická v počtu přiblížně 300 posluchačů) a navíc i postgraduální výuka ve specializacích ortodoncie, maxilofaciální chirurgie a klinická stomatologie.

Výzkumné zaměření kliniky je provázáno se zdravotnickou činností a směřuje na oblast prevence (nádory, zubní kaz, úrazy), na oblast vývoje nových technologií a technik v oblasti traumatologie a implantologie (nanotechnologie), na využití soft i hard laseru (protetika, chirurgie), na techniky tkáňové regenerace, na stanovení rizika vzniku zubního kazu u dětí (zjišťování přítomnosti kariogenních a parodontálních patogenů v dutině ústní), na řešení komplikací úrazů stálých zubů s nedokončeným vývojem, na vývoj nových materiálů a léčebných postupů.